-
-

Historija Klinike


Pedijatrijska klinika osnovana je 1947. godine na lokalitetu “Jezero” kao prva specijalizirana stacionarna institucija za lijecenje djece u Bosni i Hercegovini i Sarajevu sa kapacitetom od 60 kreveta. Kako su potrebe sa kapacitetom kreveta rasle, tako je i Klinika postepeno postajala veca te je 1991. godine imala 250 postelja za pacijente i majke pratilje.

Download: Prezentacija Klinike 2014. (PDF, 7 MB)
Download: Prezentacija 65 godina (PDF, 18 MB)

Sa pocetkom rata u Bosni i Hercegovini i gradu Sarajevu u maju 1992. godine, zbog posljedica bombardovanja Klinika se preselila na lokalitet Kosevo. Od januara 1996. godine Klinika se nalazila u zgradi za dijalizu i nuklearnu medicinu Prve interne klinike. U martu 2009. godine (15.3.2009.) Klinika se vratila na lokalitet "Jezero".

Trenutno, ova visoko specijalizirana tercijarna institucija jedna je od najvecih organizacionih jedinica KCU Sarajevo i funkcionira sa kapacitetom od 160 kreveta i 30 kreveta za intenzivnu njegu. Klinika je organizirana kroz hospitalni i polilinicki dio sa centrom urgentne pedijatrije (CUP) koji raspolaze prijemnom ambulantom i dnevnom bolnicom (kapacitet 10 kreveta).

Osoblje čine 41 specijalista pedijatrije (4 profesora, 4 docenta, 4 doktora medicinskih nauka i 14 magistara), 4 specijalizanta, 2 psihologa, 9 diplomiranih medicinskih sestara, 7 viših medicinskih sestara, 1 diplomirani fizioteraput, 139 srednjih medicinskih sestara, 5 fizioterapeuta, te radnici pomoćnih službi. Naše osoblje nastoji ljubaznošću, stručnošću, higijenom, redom i profesionalizmom pružiti najoptimalnije usluge najmlađim stanovnicima Bosne i Hercegovine u dijagnostici, njezi i terapiji.

Ova visoko tercijarna jedinstvena ustanova u zemlji, nudi znanje i iskustvo plemenite umjetnosti medicine studentima medicine, stomatologije i Fakulteta zdravstvenih studija, kao i specijalizantima, subspecijalistima na profesionalnoj edukaciji.

U svjetlu tradicije i djela nasih ucitelja, nastavljamo praksu savremene pedijatrijske institucije, koja osim lijecenja, socijalnog aspekta, ustanove koja mijenja roditeljski dom, ima i edukativno-naucno-istrazivacki karakter.

Odjeljenja


Klinika je organizirana kroz odjeljenja uz prijemnu ambulantu, dnevnu bolnicu i Skolu u bolnici:

I
  GASTROENTEROHEPATOLOGIJA  
II
  NEFROLOGIJA  
III
  KARDIOLOGIJA  
IV
  NEONATOLOGIJA  
  PEDIJATRIJSKA INTENZIVNA NJEGA I TERAPIJA  
  NEONATALNA INTENZIVNA NJEGA I TERAPIJA  
V
  PULMOLOGIJA  
VI
  NEUROPEDIJATRIJA  
VII
  ENDOKRINOLOGIJA  
VIII
  HEMATOONKOLOGIJA  
IX
  FIZIJATRIJA  
X
  ALERGOIMUNOREUMATOLOGIJA  
   
   
   
    LABORATORIJ  
    RTG KABINET  
    ŠKOLA U BOLNICI  

Svako odjeljenje ima i prateca savjetovalista uz prijemno urgentnu ambulantu.

Reorganizacija Klinike, kako prostorna i kadrovska, tako i po pitanju opreme i s ciljem sto efikasnijeg rada i pruzanja usluga, intenzivno je nastavljena od 2004. godine zahvaljujuci velikom razumijevanju i podrsci menadzmenta KCU Sarajevo, a realizirana useljavanjem u obnovljene i nove prostorije na lokalitetu "Jezero" 15. marta 2009. godine kroz pomoc prijateljskog naroda Republike Turske, Vlade Kantona Sarajevo, Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i drugih ljudi dobre volje. Intencija je u narednom periodu skladno potrebama sluzbe po pojedenim oblastima pedijatrije, istu planski popunjavati mladim kadrom koji ima sklonost za pedijatriju, uz obavezno poznavanje stranog jezika, rada na racunaru te interesa za naucno-istrazivacki rad.

Rad Klinike


Klinika radi 24 sata u kontinuitetu. Jutarnji sastanci su obavezni kao i sastanci u poslijepodnevnimsatima gdje se Kolegij upoznaje sa pacijentima u intenzivnoj, postintenzivnoj kao i standardnoj njezi, prijemima, otpustima, premještajima i konzilijarnim pregledima, uz diskutovanje svakog slučaja. Osim svakodnevnih vizita,  sedmično se vrši Velika vizita uz prisustvo kompletnog medicinskog osoblja, kao i specijalizanata, sekundaraca, studenata (medicine, stomatologije i Fakulteta zdravstvenih studija), subspecijalista i ljekara na profesionalnoj edukaciji iz različitih polja pedijatrije.

Svakog petka se održavaju Kolegiji ljekara i Kolegiji Glavnih medicinskih sestara na kojem se evaluiraju pacijenti, stanje na odjeljenjima u odnosu na slobodne kapacitete, opremu, kadar, interpersonalne odnose, iznošenje i rješavanje eventualnih  problema u svakodnevnom radu, epidemiološku situaciju, uz plan za predstojeći vikend. Redovno je organizovan transport hirurških pacijenata od hirurške sale do Pedijatrijske klinike, uz 24h dispoziciju ljekara za: Dječiju hirurgiju, ORL, Neurohirurgiju, ortopediju i Infektivnu kliniku, kao i ispomoć liječničkog kadra Klinici za Ginekologiju i akušerstvo, uz mjesečne dežure u Centru za srce prilikom posjeta kardiohirurških timova iz inostranstva. Uspostavljena je i Edukacija majki pratilja po odjeljenjima, koja se vrši od strane Glavne medicinske sestre svih 12 odjela, kao i trening novoprimljenih medicinskih sestara/tehničara.

15.07.2011. godine je uspostavljena Disciplina za zdravlje djeteta, zajedno sa Klinikiom za dječiju hirurgiju. Uvedena je i Interaktivna nastava, koja se održava jednom sedmično za specijalizante, ljekare sekundarce i ljekare na kruženju. Svakog mjeseca se analizira poslovanje Klinike: rad odjeljenja (prijemi/otpusti), savjetovališta, prijemne ambulante, dnevne bolnice uz dijagnostičke procedure, usluge,konsultativne preglede, zbirne i po kantonima.

Na sedmičnim stručnim sastancima Kolegija ljekara prezentiraju se interesantni slučajevi uz novosti iz literature, kao i na stručnim sastancima medicinskih sestara. Mjesečni sastanci o mortalitetu uz analizu svakog pacijenta, sedmični sastanci sa dječijim radiolozima, a po potrebi službe i konzilijarni sastanci, uz sastanke Katedre za pedijatriju, predstavljaju dio svakodnevne aktivnosi Klinike.

Mjesečno su organizirani sastanci epidemio-mikro-infektivne grupe, Poslovanje klinike, kao i redovne Unutrašnje kontorle rada Klinike. Škola u bolnici je nastavila rad 21.02.2005. godine, tj. nastavila prijeratnu praksu Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo u vidu kontinuirane nastave za  naše pacijenate školskog uzrasta.

Klinika postiže zavidne rezultate u dijagnostici, tretmanu i njezi pacijenata kao i edukaciji kadrova svih profila. Svih dvanaest odjeljenja Klinike uspostavilo je pisane saglasnosti roditelja za interventne i invazivne procedure, te su iste proslijeđene na saglasnost Pravnoj službi KCU Sarajevo.

Izvjestaji i dokumenti za download:

Bilten Pedijatrijske klinike (broj 12) sa detaljnim prikazom rada tokom 2014. godine

Bilten Pedijatrijske klinike (broj 11) sa detaljnim prikazom rada tokom 2013. godine

Bilten Pedijatrijske klinike (broj 10) sa detaljnim prikazom rada tokom 2012. godine

Bilten Pedijatrijske klinike (broj 9) sa detaljnim prikazom rada tokom 2011. godine

Bilten Pedijatrijske klinike (broj 8) sa detaljnim prikazom rada tokom 2010. godine

Bilten Pedijatrijske klinike (broj 7) sa detaljnim prikazom rada tokom 2009. godine

Bilten Pedijatrijske klinike (broj 6) sa detaljnim prikazom rada tokom 2008. godine

Bilten Pedijatrijske klinike (broj 5) sa detaljnim prikazom rada tokom 2007. godine

Bilten Pedijatrijske klinike (broj 4) sa detaljnim prikazom rada tokom 2006. godine

Edukativni program za 2014. godinu (Plan strucnih sastanaka ljekara, Plan interaktivne nastave za specijalizante, Edukacija majki pratilja, Plan strucnih sastanaka med. sestara, Plan predavanja za med. sestre i radnice)

Osoblje


Ukupan broj zaposlenih na Pedijatrijskoj klinici iznosi 228. Osoblje čine 41 specijalista pedijatrije (4 profesora, 4 docenta, 4 doktora medicinskih nauka i 14 magistara), 4 specijalizanta, 2 psihologa, 9 diplomiranih medicinskih sestara, 7 viših medicinskih sestara, 1 diplomirani fizioteraput, 139 srednjih medicinskih sestara, 5 fizioterapeuta, te radnici pomoćnih službi.

Lista osoblja prema odjeljenjima dostupna je na sljedecim stranicama:

I
  GASTROENTEROHEPATOLOGIJA  
II
  NEFROLOGIJA  
III
  KARDIOLOGIJA  
IV
  NEONATOLOGIJA  
  PEDIJATRIJSKA INTENZIVNA NJEGA I TERAPIJA  
  NEONATALNA INTENZIVNA NJEGA I TERAPIJA  
V
  PULMOLOGIJA  
VI
  NEUROPEDIJATRIJA  
VII
  ENDOKRINOLOGIJA  
VIII
  HEMATOONKOLOGIJA  
IX
  FIZIJATRIJA  
X
  ALERGOIMUNOREUMATOLOGIJA  
   
   
   
    LABORATORIJ  
    RTG KABINET  
    ŠKOLA U BOLNICI  

 

Publikacije


XV ljetna pedijatrijska skola
Hematoonkologija, Pulmologija,
Otorinolaringologija
DOWNLOAD !
Izdavac:
PECS, 2015. god.

XIV ljetna pedijatrijska skola
Teme:
Neonatalna intenzivna njega i terapija, Neonatologija, Gastroenterohepatologija
DOWNLOAD !
Izdavac: PECS, 2014. god.

XIII ljetna pedijatrijska skola
Teme:
Kardiologija, Neuropedijatrija
DOWNLOAD !
Izdavac: PECS, 2013. god.

XII ljetna pedijatrijska skola
Teme:
Nefrologija, Habilitacija i rehabilitacija,
Dermatologija
Izdavac: PECS, 2012. god.

XI ljetna pedijatrijska skola
Teme:
Gastroenterohepatologija,
Otorinolaringologija, Oftalmologija
Izdavac: PECS, 2011. god.

X ljetna pedijatrijska skola
Teme:
Alergologija, Reumatologija,
Urgentna pedijatrija i Intenzivna pedijatrijska njega
Izdavac: PECS, 2010. god.

IX ljetna pedijatrijska skola
Teme:
Hematoonkologija i
Endokrinologija
Izdavac: PECS, 2009. god.

VIII ljetna pedijatrijska skola
Teme:
Djecija kardiologija
i neuropedijatrija
Izdavac: PECS, 2008. god.

60 godina Pedijatrijske klinike KCUS

Autori: Kolegij lijecnika Pedijatrijske klinike; (bosanski, engleski i talijanski jezik)
ISBN 9958-9903-2-6
Izdavac: PECS, 2007. god.

ABC cerebralne paralize

Autor: Doc. dr Ajsa Meholjic-Fetahovic, Mr. dr Mirsad Muftic
ISBN 978-9958-9133-1-0
Izdavac: Fondacija Medicinsko Humano Drustvo "MHS" Sarajevo, 2007. god.

VII ljetna pedijatrijska skola

Teme: Djecija pulmoalergologija, neonatologija
ISBN 978-9958-9903-1-1
Izdavac: PECS, 2007. god.

Leukemije kod djece

Autor: Prim. mr. dr Meliha Sakic
ISBN: -
Izdavac: I.P. "Svjetlost" d.d., 2006. god.

VI ljetna pedijatrijska skola

Teme: Djecija nefrologija, habilitacija i rehabilitacija, dermatovenerologija
ISBN 9958-9903-0-X
Izdavac: PECS, 2006. god.

Anemije usljed nedostatka zeljeza kod dojencadi i male djece

Autor: Doc dr Edo Hasanbegovic
ISBN 9958-9787-2-5
Izdavac: Reprografika d.o.o.

Astma skola

Autor: Doc. dr Ediba Saracevic
ISBN 9958-43-102-5
Izdavac: Oko

Ultrasonografija mozga novorodjenceta (klinicka primjena)

Autor: Prof. dr Suada Heljic
ISBN -
Izdavac: Jez

Iz pedijatrije...

Autor: Prof. dr Senka Mesihovic Dinarevic
ISBN 9958-9307-2-2
Izdavac: SaVart

V ljetna pedijatrijska skola
Zbornik radova

DOWNLOAD !
Izdavac: SaVart

IV ljetna pedijatrijska skola

Teme: Endokrinologija, Hematoonkologija
ISBN 9958-9307-5-7
Izdavac: SaVart

III ljetna pedijatrijska skola

Teme: Kardioreumatologija, Neuropedijatrija
ISBN 9958-9307-4-9
Izdavac: SaVart

I Pedijatrijska ultrazvucna skola

ISBN 9958-9307-7-3
Izdavac: SaVart


Prirucnik za pedijatrijske medicinske sestre

DOWNLOAD !

Izdavac: PECS, 2003

Vodic za specijalizante (prakticna znanja i vjestine)

DOWNLOAD !

Izdavac: PECS, 2010

Prirucnik za roditelje djece oboljele od leukemija

DOWNLOAD !
Autor: Doc. dr Edo Hasanbegovic
Izdavac: Udruzenje "Srce za djecu koja boluju od rada u FBiH"

Prirucnik za roditelje djece sa urodjenim srcanim anomalijama

DOWNLOAD !
Autor: Prof. dr Senka Mesihovic-Dinarevic
Izdavac: Pedijatrijska klinika KCUS i Udruzenje pedijatara BiH

Informator - misicna distrofija

DOWNLOAD !
Autor: Doc. dr. Ajsa Meholjic-Fetahovic
Izdavac: Savez distroficara FBiH; ISBN: 9958-631-26-1

iiiPrirucnici su u PDF formatu, a za pregled preporucujemo posljednji Adobe Reader.

iiiDoktorske disertacije Pedijatrijske klinike:
iii(dostupne u biblioteci Medicinskog fakulteta u Sarajevu)

1991. GODINA:
- Dr.sci.med Senka Mesihović-Dinarević – „Dislipoproteinemije i reperkusije na srcu u dječijoj populaciji“

1997. GODINA:
- Dr.sci.med Suada Heljić – „Rast i razvoj djece sa niskom porođajnom težinom“

2003. GODINE:
- Mr.Dr Edo Hasanbegović – »Efekti terapije željezom na mentalni i motorni razvoj dojenčadi i male djece oboljele od anemije usljed nedostataka željeza«

2004. GODINE:
- Mr.Dr Ajša Meholjić – Fetahović – »Procjena vrijednosti i metode po Vojti kod simptomatski rizičnog dojenčeta«

2005. GODINE:
- Dr.sci.med Feriha Hadžagić – Ćatibušić – » Korelacija neuroradiološkog i elektroencefalografskog nalaza kao produktivni faktor u dijagnozi spastične hemipareze kod djece«

- Dr.sci.med. Meliha Sakić – »Leukemija kod djece (1997-2004)«

2006. GODINE:
- Dr.sci.med. Smail Zubčević – » Incidencija epilepsija u dječijoj populaciji«

2007. GODINE:
- Dr.sci.med. Esad Brigić – Dijagnoza i liječenje helicobactery pylori infekcije – prevencija Recidivirajućeg abdominalnog bola školske djece«

2011. GODINE:
- Dr.sci.med. Sajra Užičanin – “Prediktivna vrijednost neonatalnih konvulzija u procjeni neurorazvojnih poremećaja”

2012. GODINE:
- Mr.dr Amina Selimović - : "BAL u dijagnostici i terapiji plućnih infiltrata dečijeg uzrasta"; Medicinski fakultet Niš – Srbija

- Mr.dr Snježana Hasanbegović - "Evaluacija varijabilnosti glikemije i metaboličke kontrole Tip 1 Dijabetesa kod pedijatrijskih pacijenata na terapiji inzulinskom pumpom i penom"; Mentor: Prof. Dr Tadej Battelino – KCU Ljubljana

- Mr.dr Verica Mišanović – "Prematuritet kao faktor rizika za nastanak razvojnog poremećaja kuka"

2013 GODINE:
- Mr.dr Danka Miličić-Pokrajac – 12.07.2013. godine; Tema: „Renalno paranhimsko oštećenje kod prve febrilne urinarne infekcije djece“; Mentor: Acc.Prof.dr Senka Mesihović-Dinarević; Medicinski fakultet Univerzitet Sarajevo

- Dr Emina Hadžimuratović – 18.12.2013. godine; Tema: „Hipoksicno oštećenje bubrega u donešene novorođenčadi kao pokazatelj njihova neurološkog ishoda“; Mentor: Prof.dr.sc. Snježana Škrablin-Kučić; Medicinski fakultet Zagreb – Hrvatska

iiiMagistarski radovi Pedijatrijske klinike:
iii(dostupne u biblioteci Medicinskog fakulteta u Sarajevu)

1985. GODINE:
- Dr Senka Mesihović-Dinarević – Kardiologija - »Kliničke i farmako-terapijske komparativne relevantnosti dječijih toksikoza«

1986. GODINA:
- Dr Suada Heljić – Neonatologija – „Okstocinom indukovane hiperbilirubinemije novorođenčadi“

2000. GODINA:
- Dr Esad Brigić – Gastroenterohepatologija – "Značaj diferenciranja Helicobacter pylori pozitivnih i negativnih gastritisa u djece“

2001. GODINA:
- Dr Edo Hasanbegović – Hematoonkologija – „Dijagnostičko – prognostički značaj punktata koštane srži u teškim deficitnim anemijama kod djece“
- Dr Ajša Meholjić-Fetahović – Fizijatrija – „ Uticaj kineziterapije na respiratornu funkciju oboljelih od progresivne mišićne distrofije“

2002. GODINA:
- Dr Smail Zubčević – Neuropedijatrija – „ profilaktički tretman febrilnih konvulzija Diazepam-om ili Phenobarbiton-om“
- Dr Feriha Hadžagić-Ćatibušić – Neuropedijatrija – „Ultrazvučna korelacija morfoloških karakteristika mozga i neurološkog nalaza kod dojenčadi sa neurorazvojnim poremećajima“
- Dr Meliha Sakić – Hematoonkologija – „Učestalost kongenitalnih anomalija kod novorođenčadi Sarajevskog regiona (od 1990-1999. godine)

2003. GODINE:
- Dr Sniježana Hasanbegović – endokrinologija - »Glikolizirani hemoglobin HbA1C kao pokazatelj uspješnosti terapije dijabetesa djece i omladine«

2004. GODINE:
- Dr Amina Selimović – »Značaj fleksibilne bronhoskopije u liječenju respiratornih oboljenja djece«
- Dr Danka Miličić – Pokrajac – »Etiologija i sociodemografske karakteristike noćne enureze kod djece«
- Dr Verica Mišanović – »UZ u ranom otkrivanju razvojnog poremećaja kuka«

2005. GODINE:
- Dr Sajra Užičanin – »Vrijednost procjene neuromotornog razvoja testom motoričkih sposobnosti djeteta u odnosu na alberta infant motor skalu kod djece do 4 mjeseca«
- Dr Velma Mulaosmanović – »Korelacija porođajne težine i krvnog pritiska u dječijoj populaciji.

2006. GODINE:
- Dr Zijo Begić – »Šum na srcu djeteta i protokol dijagnostike«
- Dr Hajrija Maksić – » Korelacija antenalne kortikosteroidne terapije i respiratornog distres sindroma nedonošene djece«
- Dr Ismeta Kalkan – » Efekti surfaktanta u terapiji respiratornog distres sindroma kod Prijevremeno rođene djece«

2008. GODINE:
- Dr Duško Anić – »Hemodinamika koartacije aorte u dječijoj dobi«

2009. GODINE:
- Dr Selma Dizdar – »Astma kontrol – test kod djece uzrasta od 3-16 godina«
- Dr Sabina Terzić – »Terapija duktus ovisnih urođenih srčanih anomalija prostaglandinom E1«
- Prim.dr Senada Mehadžić – »Diferencijalno – dijagnostički značaj lifadenopatija dječije dobi«

2010. GODINE:
- Prim.dr Aida Omerčahić – Dizdarević – »Nitrični oksid u izdahnutom zraku djece sa
astmom i anomalijama srca«
- Dr Amra Džinović – »Kardiopulmonalni parametri tokom pedijatrijske fiberoptičke
bronhoskopije«
- Dr Admir Hadžimuratović – »Glomerularna filtracija kod djece sa cijanogenim urođenim Srčanim anomalijama«

2011. GODINE:
- Dr Adela Tunić – “Dijagnostičko-terapijski pristup trombocitopenijama dječije dobi”

2013. GODINE:
- Dr Mirza Halimić – 24.06.2013. godine; Tema: „Postoperativna ventilatorna terapija pedijatrijskih pacijenata sa urođenom srčanom manom“; Mentor: Acc.Prof.dr Senka Mesihović-Dinarević; Medicinski fakultet Univerzitet Sarajevo
- Dr Melika Đozić-Melunović – 15.11.2013. godine; Tema: „Evaluacija nutricionog statusa djece sa cerebralnom paralizom“; Mentor: Doc.dr Feriha Hadžagić-Ćatibušić; Medicinski fakultet Univerzitet Sarajevo